Tilinpäätös

 

Talouden avainluvut

Tuloslaskelma

Konsernin tuloslaskelma (IFRS)

1 000 eur 2017 2016
LIIKEVAIHTO 426 427 384 028
Liiketoiminnan muut tuotot 6 012 7 626
Muuttuvat kulut -88 116 -81 851
Henkilöstökulut -20 362 -21 806
Liiketoiminnan muut kulut -54 386 -55 679
Poistot ja arvonalentumiset -123 894 -112 926
-286 758 -272 262
Liikevoitto 145 681 119 392
Rahoitustuotot 6 415 4 263
Rahoituskulut -135 577 -177 211
Rahoituserät yhteensä -129 162 -172 948
 
Voitto/tappio ennen veroja 16 519 -53 556
Tuloverot 12 259 21 925
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 28 778 -31 631
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 28 778 -31 631

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS)

1 000 eur 2017 2016
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 28 778 -31 631
Muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka siirretään tai saatetaan myöhemmin

siirtää tulosvaikutteisiksi

Rahavirran suojaukset -4 -1 285
Tuloverot 1 257
Erät, jotka siirretään tai saatetaan myöhemmin

siirtää tulosvaikutteisiksi verojen jälkeen:

-3 -1 028
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:
Etuuspohjaisen nettovelan (tai -varan)
uudelleen määrittämisestä johtuvat erät
-38 -25
Tuloverot 8 5
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, verojen jälkeen: -30 -20
Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen -33 -1 048
Tilikauden laaja tulos yhteensä 28 745  -32 679
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
       Emoyhtiön omistajille 28 745 -32 679

Tase

Konsernitase (IFRS)

1 000 eur   31.12.2017 31.12.2016
Varat
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 62 468 62 468
Aineettomat hyödykkeet 1 585 940 1 578 794
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 235 159 2 075 414
Johdannaissopimukset 905 738
Muut pitkäaikaiset varat 49 473
Laskennalliset verosaamiset 73 73
Pitkäaikaiset varat yhteensä 3 884 594  3 717 960
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 109 877 117 433
Johdannaissopimukset 151 1 243
Rahat ja pankkisaamiset 42 900 59 790
Lyhytaikaiset varat 152 928 178 466
Varat yhteensä 4 037 522 3 896 426

Konsernitase (IFRS)

 1 000 eur 31.12.2017 31.12.2016
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Osakepääoma 3 3
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 171 204 171 204
Muut rahastot -2 511 -2 477
Kertyneet voittovarat -296 374 -325 152
Oma pääoma yhteensä -127 678 -156 422
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 3 174 068 3 032 925
Johdannaissopimukset 24 679 31 323
Laskennalliset verovelat 521 158 539 763
Varaukset 208 246
Eläkevelvoitteet 160 111
Muut pitkäaikaiset velat 304 546 304 957
Pitkäaikaiset velat yhteensä 4 024 819 3 909 325
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat 55 316 53 344
Muut velat 35 451 32 860
Johdannaissopimukset 11 665
Varaukset 160 480
Muut lyhytaikaiset velat 49 443 56 174
Lyhytaikaiset velat yhteensä 140 381 143 523
Velat yhteensä 4 165 200 4 052 848
Oma pääoma ja velat yhteensä 4 037 522 3 896 426

Rahavirtalaskelma

Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS)

1000 eur 2017 2016
Tilikauden voitto/tappio 28 778 -31 631
Oikaisut:
 Verot -12 259 -21 925
 Korko- ja muut rahoituskulut 129 162 172 948
 Poistot ja arvonalentumiset 123 894 112 926
240 797 263 949
Käyttökate 269 575 232 318
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua -1 525 -3 073
Maksetut korot -148 824 -112 682
Saadut korot 6 943 2 615
Maksetut verot -7 121 -97
-150 527 -113 237
Liiketoiminnan rahavirta 119 048 119 081
Käyttöpääoman muutokset:
 Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos 9 135 -26 830
 Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -4 652 6 819
 Liittymismaksuvelkojen muutos -411 -272
4 072 -20 283
Liiketoiminnan nettorahavirta yhteensä 123 120  98 798
Investoinnit käyttöomaisuuteen -293 495 -273 162
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit 453 544
Investointien rahavirta -293 042 -272 618
Lainojen nostot 400 000 2 926 531
Lainojen takaisinmaksu -250 000 -2 756 820
Rahoituksen rahavirta 150 000 169 711
Rahavirtojen muutos -19 922 -4 109
Rahavarat 1.1. 59 790 63 899
Rahavarat 31.12. 39 868 59 790