Luotettava sähkönjakelu

Ensisijainen tehtävämme ja tavoitteemme on siirtää sähköä luotettavasti ja varmasti. Toimintavarma sähköverkko takaa parhaan asiakaskokemuksen. Kehitämme sähköverkkoamme aktiivisesti ja pitkäjänteisesti vastataksemme asiakkaidemme ja yhteiskunnan odotuksiin nyt ja tulevaisuudessa.

  • Vuonna 2017 panostimme asiakaskokemukseen, jonka tärkeimpiä tekijöitä on sähkön toimitusvarmuus.
  • Kaapeloimme yhteensä yli 6 000 km verkkoa maan alle säältä suojaan.
  • Saneerasimme ja rakensimme sähköverkkoa 276,5 miljoonalla eurolla.
  • Päivitimme varautumis- ja valmissuunnitelmamme sähköverkon häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalle.
  • Verkonparannushankkeissa toteutettujen maakaapelointien myötä saimme siirrettyä yli 45 000 Carunan asiakasta luotettavamman ja toimitusvarmuusvaatimukset täyttävän sähkönjakelun piiriin.
  • Toimitusvarmuusasteemme oli 99,98 %.

Sähköverkko lukuina

Verkon ylläpito ja kehittäminen

Carunalla on Suomen suurimpana sähkönsiirtoyhtiönä yli 85 000 kilometriä sähköverkkoa. Suunnittelemme, rakennamme ja ylläpidämme verkkoa siten, että se täyttää asiakkaidemme ja yhteiskunnan vaatimukset nyt ja tulevaisuudessa. Valvomme sähköverkkoamme ympäri vuorokauden, ja urakoitsijat ovat verkkoalueillamme aina valmiina huolto- ja korjaustoimenpiteisiin ongelmatilanteissa.

Case: Sähköverkon kuntotarkastukset

Helikopteri nousee ilmaan mukanaan pilotti, 3D-laseranturit ja teräväpiirtokamera. Lennon aikana sensorit mittaavat maastoa: tieto sähköverkon kunnosta sekä puuston sijainnista siirtyy helikopterin laitteiston kautta kuntotarkastajien päätteelle.

Tämä ei ole tulevaisuutta, vaan sähköverkon kuntotarkastusten arkea. Ilman teräväpiirtokameraa ja 3D-laseria vikojen paikantaminen olisi huomattavasti nykyistä hitaampaa.

Vaikka suuri osa sähköverkosta on jo kaivettu maan alle, pitää ilmassa kulkevat sähkölinjat tarkastaa edelleen säännöllisesti. Huomio kiinnittyy erityisesti linjojen ympärillä kasvaviin puihin, jotka myrskytuuli tai lumikuorma voivat kaataa sähkölinjoille. Silloin sähköt saattavat katketa tuhansilta kotitalouksilta.

“Säännölliset kuntotarkastukset ovat osa Carunan verkon toimintavarmuuden parantamiseen tähtäävää ohjelmaa. Ilmakuvauksilla on tärkeä rooli kaikessa tekemisessä, sillä sen avulla pääsemme kohdistamaan investoinnit sinne, missä niitä eniten tarvitaan”, sanoo Carunan sähköverkon kehitysjohtaja Sauli Antila.

Lasermallinnuksilla puiden kasvusuuntaa on mahdollista arvioida vuosikymmenten päähän, mikä auttaa estämään vikatilanteita. Kuntotarkastuksia on aiemmin tehty analysoimalla kuvia silmämääräisesti. Nyt suunnittelu nopeutuu, sillä sensoridatan perusteella tallennettujen kuvien analyysi pystytään automatisoimaan.

Helikopterit ovat apuna myös puuston harvennuksessa, joskin turvallisuussyistä mukana on myös maan tasalla liikkuva sähköasentaja. Moni maanomistaja onkin saattanut saada kotiinsa tiedotteen helikopterilla suoritettavista harvennustöistä. Usein jo sähkölinjojen päälle kurottuvien oksien poistaminen riittää estämään myrskyn aiheuttamat sähkökatkokset.

Lentotarkastuksia tehdään usein myös myrskyjen jälkeen, kun halutaan löytää sähköverkon vikapaikat mahdollisimman nopeasti ja ennaltaehkäistä uusia vikoja. Helikopterit nähdään taivaalla todennäköisesti myös tulevina vuosina, vaikka kopterilennokkien hyödyntämisestä keskustellaan jo.

Carunalla on käynnissä vuosikymmenen kestävä verkonparannushanke, jonka puitteissa kaivamme sähköverkkoa maan alle säältä suojaan. Olemme sitoutuneet täyttämään sähkömarkkinalain tavoitteet vuoteen 2028 mennessä siten, että pystymme palauttamaan sähköt asiakkaillemme taajamissa kuuden tunnin ja haja-asutusalueilla 36 tunnin kuluessa sähkökatkon alkamisesta. Investoimme sähköverkkoomme vuosittain noin 200 miljoonaa euroa.

Toimitusvarmuustavoitteet

Verkonparannushankettamme ohjaavat lainsäädännön asettaman toimitusvarmuustavoitteen lisäksi sähköverkon ikärakenne sekä kasvu, joka syntyy muun muassa uusista sähköliittymistä ja yhteiskunnan perusinfrastruktuurin kehittymisestä. Nyt rakennettavan verkon on palveltava suomalaista yhteiskuntaa seuraavat 40–50 vuotta ja rakentamisessa on huomioitava energiankäytön ja –tuotannon muutokset, kuten liikenteen sähköistyminen ja sähkön pientuotanto.

Investointeja ohjaavat tekijät

Teemme sähköverkkoomme investointeja asiakasvaikutuksen mukaan järjestyksessä, josta asiakkaamme hyötyvät eniten. Toimenpiteet kohdistetaan ensin alueille, joissa asiakastiheys ja siirrettävän sähkön määrä ovat suurimpia. Vuonna 2017 jatkoimme sähköverkon maakaapelointia yhä enemmän taajamien ulkopuolella.

Vuonna 2017 jatkoimme sähköverkon maakaapelointia yhä enemmän taajamien ulkopuolella.

Parannamme sähköverkkoa laajoina maantieteellisinä kokonaisuuksina, jolloin voimme optimoida niin hankkeisiin liittyvät hankinnat kuin ympäristölliset ja tekniset seikat. Hankkeiden suunnittelua ohjaavat elinkaarikustannukset: vaikka maakaapelointi on rakennusvaiheessa hieman kalliimpaa kuin perinteisten ilmajohtojen rakentaminen, maakaapeloinnilla on pienemmät kunnossapito- ja korjauskustannukset.

Lisäksi parannamme sähköverkon luotettavuutta teknisillä ratkaisuilla. Esimerkiksi rengasverkkojen ja verkostoautomaation ansiosta pystymme rajaamaan sähköverkon viat ja palauttamaan sähköt nopeammin vahingoittumattomiin verkoston osiin. Hoidamme myös sähkölinjojen lähellä olevia metsäalueita.

Sähköverkko-omaisuuden hallinnasta vastaa Carunan omaisuudenhallintayksikkö.

Lue lisää ominaisuudenhallinnan johtamisesta

Sähköverkon kehittämistoimenpiteet vuonna 2017

Vuonna 2017 jatkoimme sähkön toimitusvarmuutta parantavia laajoja investointeja kaikilla verkkoalueillamme. Pääpaino verkonparannushankkeissa oli edelleen keskijänniteilmajohtoverkon saneerauksessa.

Rakensimme pien- ja keskijännitemaakaapeliverkkoa yhteensä yli 6 000 kilometriä. Koko sähköverkon kaapelointiaste oli vuoden 2017 päättyessä 45 prosenttia. Verkonparannushankkeissa toteutettujen maakaapelointien myötä saimme siirrettyä yli 45 000 Carunan asiakasta luotettavamman ja toimitusvarmuusvaatimukset täyttävän sähkönjakelun piiriin.

Tutustu alueellisiin verkkotietoihin

Toimitusvarmuus vuonna 2017

Sähköverkkomme säästyi poikkeuksellisilta myrskyiltä vuonna 2017. Suurimmat tekijät keskimääräiseen sähköverkon vikojen korjausajan pidentymiseen olivat Etelä-Suomessa Kiira-rajuilma elokuussa ja Niinan päivän lumimyräkkä lokakuussa 2017. Lounais-Suomen länsiosia koetteli vielä Tove-tykkylumi joulukuussa. Vuosina 2014–2017 tehdyt verkonparannustoimenpiteet vähensivät sääilmiöiden vaikutuksia sähkönjakeluun. Sähkön toimitusvarmuusaste pysyi vuonna 2017 ennallaan 99,98 prosentissa.

Sähkön toimitusvarmuusaste pysyi vuonna 2017 ennallaan 99,98 prosentissa.

Vuonna 2017 sähkönjakelukeskeytysten esiintymistiheyttä kuvaava SAIFI-tunnusluku (System Average Interruption Frequency Index) oli 1,8. Tämä tarkoittaa, että keskimäärin asiakas koki alle kaksi sähkönjakelun keskeytystä vuoden aikana. Sähkökatkon kestoa kuvaava SAIDI-tunnusluku eli keskimääräinen sähkökatkojen kokonaiskesto asiakasta kohden oli 123 minuuttia vuoden aikana.

Tunnusluvut sisältävät myös suunnitellut keskeytykset. Suunniteltujen keskeytysten määrä on kasvanut, sillä Carunalla on käynnissä mittava sähköverkon parannusohjelma, ja uuden verkon käyttöönotto aiheuttaa suunniteltuja sähkökatkoja asiakkaille. Ilmoitamme näistä katkoista asiakkaillemme etukäteen.

Tutustu toimitusvarmuutta kuvaaviin tunnuslukuihin

Varautuminen poikkeustilanteisiin

Yhteiskunta on entistä riippuvaisempi luotettavasta sähkönjakelusta kaikissa olosuhteissa. Kriittisten sähkö- ja tietoliikenneverkkojen sekä asiakkaiden välisiä keskinäisiä riippuvuuksia on selvitetty muun muassa Huoltovarmuuskeskuksen tutkimuksessa.

Pyrimme takaamaan mahdollisimman häiriöttömän sähköntoimituksen. Jos sähkönjakelu keskeytyy, Carunan on jakeluverkonhaltijana tiedotettava siitä viipymättä asiakkailleen sekä pelastuslaitoksille. Samalla asiakkaille ja viranomaisille on annettava arvio keskeytyksen kestosta ja laajuudesta. Viranomaiset saavat tiedon Krivat-tilannekuvajärjestelmästä, joka on viranomaisten ja huoltovarmuuskriittisten toimijoiden yhteinen portaali.

Häiriökartta tarjoaa asiakkaillemme ajantasaisen tiedon sähkökatkoista ja niiden arvioidusta korjausajasta.

Verkkosivuillamme oleva häiriökartta tarjoaa asiakkaillemme ajantasaisen tiedon sähkökatkoista ja niiden arvioidusta korjausajasta. Lisäksi Carunan sähkönjakelun keskeytyksen piirissä olevien asiakkaiden määrä löytyy Energiateollisuus ry:n ylläpitämältä Sähkökatkokartta-sivustolta. Asiakkaamme voivat myös tilata maksuttoman Caruna Sähkövahti –palvelun, joka ilmoittaa sähkökatkoista asiakkaan valinnan mukaan suoraan joko asiakkaan matkapuhelimeen tai sähköpostiin. Ohjeistamme asiakkaitamme myös varautumisesta sähkönjakelun häiriöihin.

Lue lisää aiheesta

Carunalla on sähkömarkkinalain edellyttämä varautumis- ja valmiussuunnitelma sähköverkon häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalle. Varautumissuunnitelma vastaa normaalitilanteen sähköverkon häiriöihin kuten luonnonilmiöiden aiheuttamiin sähkökatkoihin. Valmiussuunnitelma on puolestaan tarkoitettu poikkeuslainsäädännön aikaiseen sähköntoimituksen jatkuvuuden varmistamiseen ulkoisessa tai sisäisessä uhassa. Tarkennamme suunnitelmia sekä toimintatapojamme häiriö- ja vikatilanteista saamiemme kokemusten perusteella.

Varautuminen poikkeustilanteisiin

Sähkömarkkinalain edellyttämät varautumis- ja valmiussuunnitelmat on päivitettävä säännöllisesti. Toimitimme viimeisimmän päivityksen suunnitelmistamme valvovalle viranomaiselle joulukuussa 2017. Jatkuvuudenhallinnan ylläpitämiseksi tarkastelemme varautumistamme neljä kertaa vuodessa. Varautumis- ja valmiussuunnitelmista vastaa Carunan käyttötoiminnot-yksikkö. Turvallisuuspäällikkö huolehtii suunnitelmien ajantasaisuudesta ja raportoinnista viranomaisille.

Yhteistyön ja valmiuden ylläpitämiseksi osallistumme viranomaisten varautumis- ja valmiusorganisaatioiden toimintaan.

Lue lisää yhteistyöstämme viranomaisten kanssa

Huoltovarmuus

Varaudumme ylläpitämään sähkön toimituskykyä nykyisellä toimitusvarmuustasolla pitkittyvänkin kriisin aikana.

Caruna on maamme suurimpana jakeluverkonhaltijana huoltovarmuuskriittinen yritys. Huoltovarmuus tarkoittaa kykyä selviytyä häiriötilanteissa ja kriisioloissa mahdollisimman vähin erityisjärjestelyin ja haitoin. Varaudumme ylläpitämään sähkön toimituskykyä nykyisellä toimitusvarmuustasolla pitkittyvänkin kriisin aikana.

Vuoden 2017 aikana osallistuimme kolmeen viranomaisen koordinoimaan huoltovarmuusharjoitukseen. Investoimalla sähköverkon luotettavuuteen varmistamme huoltovarmuuden ja sähköntoimituksen jatkuvuuden etenkin ilmastollisissa ongelmissa.

Tutustu huoltovarmuustoimintaamme