Hankinta

Toimimme tarkkaan valittujen luotettavien kumppaneiden kanssa. Hankintaprosessiamme ohjaa uusi, vuoden 2017 alussa voimaan tullut erityisalojen hankintalaki. Yleisiä vaatimuksia täydentävät Carunan omat vastuullisuuskriteerit. Seuraamme kumppaneidemme toimintaa ja vaatimuksien toteutumista säännöllisesti.

  • Caruna siirtyi noudattamaan uutta erityisalojen hankintalakia, joka astui voimaan 1.1.2017.
  • Otimme käyttöön hankintasopimusten sähköisen allekirjoitusjärjestelmän.
  • Jatkoimme verkonrakennusmateriaalien hankintaprosessin kehittämistä ja otimme käyttöön sähköisen tilausprosessin.
  • Jatkoimme sopimustoimittajien auditointiprosessia ja auditoimme yhteensä kuusi urakointi-, ICT- ja materiaalitoimittajaa.
  • Hankintakynnysarvon ylittäviin kilpailutuksiin liitettiin ESPD-vaatimukset (yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja), jonka tarkoituksena on varmistaa, etteivät poissulkemisperusteet rasita ehdokasta tai tarjoajaa ja että ehdokas tai tarjoaja täyttää Carunan asettamat soveltuvuusvaatimukset.
  • Järjestimme ensimmäisen verkonrakennuttajien aliurakoitsijoille suunnatun toimittajapäivän, joka keskittyi asiakaskokemukseen, turvallisuuteen ja laatuun.

Carunan toimitusketju

Toteutamme verkon investointi- ja korjaustyöt urakoitsijoiden ja heidän alihankkijoidensa avulla. Lisäksi olemme ulkoistaneet rakennuttamisen aikaisen projektivalvonnan, jotta voimme taata riittävän kapasiteetin ja osaamisen sähköverkon rakennus- ja kunnossapitotöiden valvonnassa.

Vastaamme Carunassa sähköverkon yleissuunnittelusta, joka pohjautuu verkon luotettavuus-, ikä- ja kunnossapitoanalyyseihin. Urakoitsijat laativat maasto- ja sähköisen suunnittelun Carunan ohjeiden mukaan. Caruna hyväksyy suunnitelmat, urakoitsijat rakentavat verkon ja verkko otetaan käyttöön yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa.

Projektivalvonta valvoo rakennuttamisen aikaista toimintaa ja tekee myös takuuajan tarkastukset. Kaikki poikkeamat dokumentoidaan ja valokuvataan mobiililaitteiden avulla selkeän raportoinnin takaamiseksi. Sen lisäksi tarkastamme kaapelien asennussyvyyden varmistaaksemme, että kaapelit on asennettu vaatimusten mukaisesti.

Projektimme työllistävät suoraan tai välillisesti tuhansia ihmisiä eri puolella Suomea.

Vuonna 2017 Carunalla oli verkonrakennustöissä 13 pääurakoitsijaa ja 480 aliurakoitsijaa. Hankkeidemme koon kasvun vuoksi urakointi on keskittynyt aikaisempaa pienemmälle määrälle suuria pääurakoitsijoita. Carunan urakoitsijat ilmoittivat ulkomaalaisten työntekijöiden osuuden olevan alle yhden prosentin kokonaistyövoimasta.

Urakoitsijat voivat käyttää omia alihankkijoita sopimusvelvoitteidensa täyttämiseen, kun alihankkija on hyväksytetty Carunalla. Alihankkijoiden tulee noudattaa samoja periaatteita ja vaatimuksia kuin pääurakoitsijoiden sekä sitoutua Carunan ohjeisiin ja velvoitteisiin. Auditoimme toimittajia vuosittaisen auditointisuunnitelman mukaisesti.

Hankintojen kautta toiminnallamme on huomattavia suoria ja epäsuoria taloudellisia vaikutuksia. Projektimme työllistävät suoraan tai välillisesti tuhansia ihmisiä eri puolella Suomea.

Vastuullisuusvaatimukset

Asetamme sopimuksissamme toimittajille tiukat laatu-, turvallisuus- ja ympäristövaatimukset, joihin jokaisen kumppanin on sitouduttava. Sopimukset perustuvat Carunan sopimuskäytäntöihin, joissa on huomioitu laadun seuranta ja riskienhallinta.

Vaatimukset koskevat muun muassa taloudellista vakautta, työolosuhteita ja tilaajavastuuta sekä ympäristöseikkojen huomioimista.

Kaikkien kumppaneiden on myös sitouduttava noudattamaan Carunan toimintaohjetta (Supplier Code of Conduct), joka velvoittaa urakoitsijat toimimaan suomalaisen lainsäädännön ja asetusten mukaisesti. Näin ollen kaikkien urakoitsijoiden on noudatettava vähintään valtakunnallisten yleissitovien työehtosopimusten määräyksiä työsuhteiden ehdoista ja työoloista.

Vastuullisuusvaatimukset ovat osa kilpailutusdokumentteja. Vaatimukset koskevat muun muassa taloudellista vakautta, työolosuhteita ja tilaajavastuuta sekä ympäristöseikkojen huomioimista kuten materiaalien kierrätystä.

Carunan verkonrakennustöissä vaaditaan suomen kielen taitoa työturvallisuussyistä. Lainsäädäntö asettaa vaatimukset ulkomaisen työvoiman käytölle. Caruna kohtelee palvelu- ja materiaalintarjoajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi noudattaen huolellisesti EU-tason erityisalojen hankintalakia.

Suljemme tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoajat, jotka on tuomittu erityisalojen hankintalaissa mainituista rikoksista.

Toimittajien seuranta

Seuraamme säännöllisesti kaikkien kumppaneidemme toimintaa ja sopimusehtojen täyttymistä.

Carunan toimittajahallinta keskittyy Carunan ja toimittajan välisen suhteen kokonaisvaltaiseen hallinnointiin. Tavoitteenamme on kehittää yhdessä toimintamalleja ja operatiivista toimintaa koko sopimuskauden ajan. Seuraamme säännöllisesti kaikkien kumppaneidemme toimintaa ja sopimusehtojen täyttymistä. Seurantatapaamisiin osallistuvat kyseiseen toimittajaan tai hankkeeseen liittyvät henkilöt.

Carunan toimittajat on jaettu kolmeen eri kategoriaan. Teemme kaikkien toimittajien kanssa tiivistä yhteistyötä. Suurimpia ja kriittisimpiä sopimustoimittajia tapaamme neljästi vuodessa kehityskokouksissa, joiden tavoitteena on sopimuskaudella tehostaa ja parantaa toimintaa sekä varmistaa yhteistyön sujuvuus yhtiöiden välillä. Carunan hankintaorganisaatio vastaa mahdollisten kehityskohteiden ja toimenpiteiden toteutuksen seurannasta.

Toimittaja-auditoinnit

Auditoimme toimittajia vuonna 2017 vuosittaisen auditointisuunnitelman mukaisesti. Auditoinnit ovat osa toimittajahallintakonseptia, ja niiden tavoite on valvoa ja kehittää käyttämiämme tärkeimpiä sopimustoimittajia.

Suoritimme vuonna 2017 kuusi toimittaja-auditointia.

Suoritimme vuonna 2017 kuusi toimittaja-auditointia, joiden kohteina olivat kolme jakeluverkon investointiohjelmien pääurakoitsijaa, kaksi materiaalitoimittajaa ja yksi ICT- palvelutoimittaja. Auditointien fokusalueina olivat sidosryhmät ja toimintaympäristö, johtaminen ja johtajuus, osaaminen ja resurssit, vastuullisuus ja kestävä kehitys, poikkeamien hallinta, tiedonhallinta ja viestintä sekä sopimusvelvoitteet ja projektit.

Auditoinneissa löytyi vähäinen määrä poikkeamia. Havaittuihin poikkeamiin on käynnissä korjaavat toimenpiteet. Tarvittaessa olemme suorittaneet uudelleenauditointeja, ja niitä suoritettiin vuonna 2017 kaksi kappaletta.

Tähän mennessä olemme auditoineet 11 Carunan suurinta sopimustoimittajaa. Yhteensä nämä 11 toimittajaa kattavat noin 70 prosenttia Carunan hankinta-arvosta.

Carunan hankintaprosessi

Carunan kilpailutus- ja sopimushallintaprosessi on digitalisoitu. Hoidamme koko prosessin sopimustietojen valmistelusta kilpailutukseen ja valmiisiin sopimuksiin sähköisen hankintaportaalin kautta, kuten myös materiaalitilaukset.

Carunan kilpailutus- ja sopimushallintaprosessi on digitalisoitu.

Toimittajat näkevät kilpailutukset Tarjouspalvelu.fi-verkkosivulta [linkki verkkosivulle], josta tiedot välittyvät kansalliseen HILMA-ilmoituskanavaan ja EU-tason TED-portaaliin. Sähköisen kanavan käyttö on toimittajille ilmaista. Myös hankintasopimukset löytyvät sähköisestä järjestelmästä.

Olemme käyttäneet myös erityisalojen hankintalain mahdollistamaa sähköistä huutokauppaa muun muassa päämuuntajien kilpailutuksissa.

Carunan ostot tehdään IFS-ostotyökalun kautta. Ostoja koordinoi Carunan hankintaosasto, mikä tuo kontrollia ja läpinäkyvyyttä tilauksesta maksuun -prosessiin.

Carunan hankintaprosessi

Materiaalihankinnat

Materiaalihankintojen osalta etenimme vuoden 2017 aikana aiemmin luomamme hankintastrategian mukaisesti.

Carunan käyttämissä materiaaleissa laatu-, turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat on otettu tarkasti huomioon.

Verkonrakennushankintastrategia määrittää lähivuosien fokusalueet sekä ne keskeiset sähköverkkomateriaalit, joiden hankinnasta Caruna itse vastaa. Suurimpien materiaalihankintojen siirtyminen Carunan vastuulle tehostaa materiaalien laadun ja vastuullisuusvaatimusten valvontaa ja kustannustehokkuutta. Se myös selkiyttää seurantaa ja raportointia.

Carunan käyttämissä materiaaleissa laatu-, turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat on otettu tarkasti huomioon sekä kilpailutusvaiheessa että jälkeenpäin tehtävissä tehdasauditoinneissa.

Tarvitsemme sähköverkon rakentamis- ja saneeraustyöhön materiaaleja, kuten kaapeleita, muuntajia ja muuntamoita. Verkonrakennusmateriaalien keskeisimmät raaka-aineet ovat alumiini, kupari ja teräs. Pääsääntöisesti uusi sähköverkko rakennetaan uusista materiaaleista.

Keskeisten verkonrakennusmateriaalien kuten muuntajien ja kaapelien osalta jatkoimme olemassa olevia sopimuksia optiovuosilla. Muuntamoiden osalta uudet hankintasopimukset astuivat voimaan vuoden 2017 alussa. Kilpailutimme myös uutena Carunan sopimusmateriaalikategoriana jakokaapit, joiden hankintasopimukset astuvat voimaan vuoden 2018 alussa. Lisäksi kilpailutimme muun muassa päämuuntajia sähköisen huutokaupan avulla vuoden 2017 aikana.

Uusi sähköverkko rakennetaan pääosin uusista materiaaleista.

Keskeisten verkonrakennusmateriaalien osalta siirryimme myös käyttämään sähköistä tilausrajapintaa. Valitsemme kaikki materiaalitoimittajat syrjimättömästi ja kilpailutusvaatimusten mukaisesti Carunan sähköisen hankintajärjestelmän kautta.

Carunan verkosta purkautuvien materiaalien kierrätyksestä vastaa Kuusakoski Oy, joka hoitaa materiaalin asianmukaisen käsittelyn ja kierrätyksen sekä toimittaa näistä yksityiskohtaiset raportit Carunalle.

Lue lisää materiaalin kierrätyksestä