Riskienhallinta

Varmistamme toiminnan jatkuvuuden aktiivisella riskien tunnistamisella ja niiden hallinnalla.

Poikkeukselliset sääolosuhteet

Merkittävimmät toimintamme riskit liittyvät poikkeuksellisiin sääolosuhteisiin, kuten myrskyihin, voimakkaisiin lumisateisiin ja poikkeuksellisen koviin pakkasiin, jotka voivat vaikuttaa siirto- ja jakeluverkon toimitusvarmuuteen. Keskeisin keino suojautua jakeluhäiriöiltä on ilmajohtojen korvaaminen maakaapeleilla, puuston karsinta ilmajohtojen läheisyydestä sekä verkkojen etähallinnan kehittäminen.

Kehitämme myös verkkojen rakenteita siten, että häiriötilanteessa vioittunut verkonosa voidaan eristää muusta verkosta ja jakelukeskeytyksen piirissä olevien asiakkaiden määrä saadaan minimoitua. Häiriötilanteessa oleellista on oikein mitoitettu varautuminen, joka perustuu ennalta laadittuihin varautumissuunnitelmiin.

Lue lisää toimitusvarmuudesta ja varautumisesta

Sääntely-ympäristön muutos

Pitkällä tähtäimellä muutokset erityisesti sääntelyssä ja lyhyellä aikavälillä tulkinnat sääntelyn päätöksistä tai määräyksistä muodostavat operatiivisen riskin. Suomalaista sääntely-ympäristöä voidaan pitää vakaana. Vuoden 2016 alussa voimaan astunut sääntelykausi tarjoaa neljän vuoden sijaan näkymän kahdeksaksi vuodeksi.

Tutustu Carunan sääntely-ympäristöön

Toimittajariski

Käyttämämme toimittajat saattavat esimerkiksi konkurssin takia olla kykenemättömiä toimittamaan tilattuja verkostourakoita tai palveluita. Hankintamallimme avulla varmistamme Carunalle edullisen ja terveen kilpailuasetelman jokaisella verkkoalueella.

Järjestelemällisellä urakoitsijoiden ja palveluiden hallintamallilla saamme nopeasti markkinoilta signaaleja mahdollisista urakoitsijakohtaisista ongelmista, jolloin niihin voidaan puuttua ajoissa sekä toteuttaa tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

Kerromme lisää toimittajahallinnasta

Turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvät riskit

Turvallisuus- ja ympäristöriskienhallinta on osa Carunan kokonaisriskienhallintaa ja niitä käsitellään yhtiön riskienhallintaperiaatteiden mukaan.

HSE-riskien tunnistaminen, arviointi, hallintatoimenpiteiden määrittely ja seuranta ovat osa Carunan sisäisen HSE-ryhmän toimintaa. Kattava HSE-riskien katselmus tehdään kerran vuodessa liiketoimintasuunnittelun yhteydessä. Lisäksi kuukausittain todetaan riskiluettelon ajantasaisuus ja kvartaaleittain käydään läpi muutokset riskeissä, niiden suuruudessa ja toimenpiteiden statuksessa. Kaikki tunnistetut HSE-riskit ovat yhtiötasoisessa riskimatriisissa suuruudeltaan vähäisiä ja kohtalaisia.

Turvallisuusriskejä Carunalle ovat esimerkiksi aliurakoitsijoihin kohdistuvat tapaturmat ja vakavat läheltä piti -tilanteet. Aliurakoitsijat, jotka eivät ole sopimussuhteessa Carunaan, suorittavat merkittävän osan työmaalla tapahtuvasta työstä. Pääosa heidän työstään on vaativaa tai vaatii erityistä osaamista.

Vuoden 2017 ensimmäisen kvartaalin aikana tapahtui saman verran urakoitsijatapaturmia kuin koko vuoden 2016 aikana. Tapaturmista puolet ja kaikki vakavat tapaturmat tapahtuivat aliurakoitsijoille. Hallintatoimenpiteenä Caruna täydensi urakoitsijaturvallisuuden parantamisohjelmaansa erityisesti aliurakoitsijoihin kohdistuvilla toimenpiteillä kuten Caruna-korttikoulutuksella ja HSE-yhteistyöverkostolla. Tapaturmataajuus tasoittui vuoden loppua kohden ja neljännen kvartaalin tulos oli aiempia kvartaaleja selvästi parempi.

Lue lisää urakoitsijaturvallisuudesta ja HSE-verkostosta.

Ympäristöriskeistä merkittävin on ollut öljyvuodon riski erityisesti 1-luokan pohjavesialueella. Carunan tavoitteena on eliminoida riski kokonaan käynnissä olevan pohjavesialueiden pylväsmuuntamoiden saneerausohjelman avulla vuoden 2019 loppuun mennessä.

Lue lisää ympäristövahingoista ja ympäristötavoitteesta