Johtaminen

Carunassa johtaminen perustuu yhtiön strategiaan, arvoihin, toimintaohjeisiin ja hyvään hallinnointitapaan.

Johtaminen Carunassa

Carunan johtaminen pohjautuu yhtiön strategiaan, arvoihin sekä konsernitasolla määritettyihin politiikkoihin ja periaatteisiin. Noudatamme johtamisessamme hyvää hallinnointitapaa sekä parhaita johtamiskäytäntöjä. Olemme määritelleet Carunan strategian ja liiketoiminnalliset tavoitteet koko konsernia koskeviksi ja jalkauttaneet ne koko organisaatioon.

Noudatamme johtamisessamme hyvää hallinnointitapaa sekä parhaita johtamiskäytäntöjä.

Liiketoimintaamme johtaa Carunan johtoryhmä, jonka vastuulla on pitkän tähtäimen strateginen suunnittelu sekä neljäksi vuodeksi kerrallaan tehtävä liiketoimintasuunnitelma, jota tarkennetaan vuosittain. Näiden mukaisesti kukin liiketoimintayksikkö tekee vuosittaiset toimintasuunnitelmansa. Syyskuussa 2017 luotiin johtoryhmän tueksi laajennettu johtoryhmä eli johtajisto, jonka ensisijainen tehtävä on toimia strategisen muutoksen ohjausryhmänä.

Toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista seurataan säännöllisesti Carunan johtoryhmässä, johtajistossa sekä yksiköiden johtoryhmissä, ja niistä raportoidaan hallitukselle.

Carunan toiminnan seuraamiseen on laadittu yhtiö- ja yksikkökohtaiset mittaristot, joiden tavoitteet on johdettu henkilötasolle saakka. Toimintaa tarkastellaan kokonaisuutena ja mittaristoa rakennettaessa on kiinnitetty huomiota siihen, ettei se johda osaoptimointiin. Jokaisen henkilön suoriutumista verrataan yhtiön strategisiin liiketoimintatavoitteisiin. Mittaristo toimii myös palkitsemisperusteena. Koko Carunan henkilöstö on palkitsemisjärjestelmän piirissä.

Johtamisen tasoa arvioidaan vuosittain toteutettavien henkilöstökyselyjen avulla. Carunassa panostetaan omajohtamiseen ja kannustetaan henkilöstöä aktiivisesti työyhteisön kehittämiseen.

Organisaatiorakenne

Carunan organisaatio uusittiin syyskuussa 2017. Syyskuuhun 2017 asti liiketoimintayksiköitä oli kolme: omaisuudenhallinta, verkon käyttö ja asiakkuudet. Syyskuun jälkeen liiketoimintayksikköjä on kaksi: sähköverkot ja asiakkuudet. Verkon käyttö ja omaisuudenhallinta yhdistettiin sähköverkot-liiketoimintayksiköksi.

Viestintä- ja yhteiskuntasuhteista sekä henkilöstöasioista vastaavat edelleen omat johtajansa. ICT, lakiasiat, sääntely sekä talous keskitettiin yrityspalveluista ja strategiasta vastaavan yksikön alle. Kunkin yksikön johtaja raportoi suoraan toimitusjohtajalle ja on Carunan johtoryhmän jäsen. Johtoryhmä kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa.

Johtoryhmää tukee laajennettu johtoryhmä eli johtajisto, joka toimii ensisijaisesti strategisen muutoksen ohjausryhmänä. Johtajiston kuuluvat kaikki johtoryhmän jäsenet, kaksi henkilöstön edustajaa sekä toimitusjohtajan nimittämät avainhenkilöt eri liiketoimintayksiköistä. Johtajisto kokoontuu kerran kuukaudessa.

Liiketoimintayksiköiden johtoryhmillä on valmisteleva rooli Carunan johtamisessa. Yksiköiden johtoryhmät vastaavat toimitusjohtajan heille delegoimista tehtävistä ja jalkauttavat ne edelleen.

Eri osa-alueiden johtaminen

Omaisuudenhallinnan johtaminen

Sähköverkko-omaisuuden hallinnasta ja sen periaatteista vastaa Carunan omaisuudenhallintayksikkö. Omaisuudenhallintaa ohjaavat verkonrakentamis- ja kunnossapitoperiaatteet sekä kerran kahdessa vuodessa Energiavirastolle toimitettava verkonkehittämissuunnitelma. Asiakasnäkökulma sekä ympäristö- ja laatunäkökohdat huomioidaan kaikissa suunnitelmissa.

Sähkön toimitusvarmuus on keskeisin omaisuudenhallintaa ohjaava periaate ja tekijä.

Sähkön toimitusvarmuus on keskeisin omaisuudenhallintaa ohjaava periaate ja tekijä. Tämän lisäksi sähköverkon rakentamista ohjaavat verkon ikärakenne, kasvu ja muuttuvan yhteiskunnan tarpeiden huomioiminen.

Verkostoinvestoinnit sekä kunnossapitohankkeet ja -ohjelmat käsitellään ja hyväksytään investointikatselmuksissa. Näiden katselmusten tarkoituksena on varmistaa, että Carunan sähköverkkoa kehitetään Carunan strategian, taloudellisten ja teknisten tavoitteiden sekä verkonrakentamis- ja kunnossapitoperiaatteiden mukaisesti.

Työterveys-, turvallisuus- ja ympäristöjohtaminen

Työterveys-, turvallisuus- ja ympäristöpolitiikkamme (HSE-politiikka) määrittelee terveys- ja turvallisuusjohtamisen sekä ympäristötoimintamme periaatteet. HSE-politiikkamme koskee myös yhteistyökumppaneitamme ja kattaa koko hankintaketjumme.

Carunan HSE-johtaminen on tavoitteellista ja perustuu jatkuvan parantamisen periaatteeseen. Turvallisuustoiminnalle asetetaan päämäärät ja tavoitteet, joiden toteutumista seurataan ja viestitään säännöllisesti. Urakoitsijoiden poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus on Caruna-tasoinen avainmittari. Turvallisuusjohtamisemme kattaa koko hankintaketjumme, mukaan lukien liiketoimintakumppanimme.

Turvallisuusjohtamisemme kattaa koko hankintaketjumme, mukaan lukien liiketoimintakumppanimme.

Carunan johtoryhmä asettaa HSE-toiminnalle yhteiset säännöt, päämäärät ja tavoitteet sekä valvoo niiden toteutumista. Johtoryhmä varmistaa tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeelliset henkilö- ja aineelliset resurssit. Vastuut on jaettu edelleen liiketoimintayksiköihin niiden toiminnan luonteen mukaisesti.

Työterveys-, turvallisuus- ja ympäristöjohtamisessa johtoryhmää tukee HSE-päällikkö yhdessä eri liiketoimintayksiköiden edustajista koostuvan HSE-ryhmän kanssa. Työhyvinvointiryhmä ja työsuojelutoimikunta keskittyvät Carunan oman henkilöstön työterveys- ja hyvinvointikysymyksiin.

Carunan OHSAS 18001:2007 -standardin mukainen työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä sertifioitiin vuonna 2016. Lisäksi Carunalla on ISO 14001:2015 -standardin mukainen, sertifioitu ympäristöjohtamisjärjestelmä.

Henkilöstöjohtaminen

Carunan tavoite on olla haluttu työnantaja, joka houkuttelee ja sitouttaa osaavia työntekijöitä. Henkilöstöpolitiikka ohjaa päivittäistä työtämme. Henkilöstön johtamisesta ja kehittämisestä vastaa henkilöstöjohtaja, joka on johtoryhmän jäsen, ja sen toteuttamisesta vastaa HR-yksikkö yhdessä esimiesten ja henkilöstön edustajien kanssa.

Tuemme urakehitystä ja mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen.

Noudatamme seuraavia periaatteita henkilöstömme suhteen:

  • Uskomme, että hyvä johtaminen on toimivan työyhteisön perusta.
  • Palkitsemme oikeudenmukaisesti, avoimesti ja kilpailukykyisesti kaikilla tasoilla.
  • Tuemme urakehitystä ja mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen.
  • Resursointimme perustuu pitkän tähtäimen suunnitelmaan.
  • Työympäristömme on turvallinen ja terveellinen.
  • Kunnioitamme järjestäytymisen vapautta ja oikeutta neuvotella työehtosopimuksista.
  • Toteutamme tasavertaisuutta.

Kaikille Carunan esimiehille on määritetty yhteiset esimieskompetenssit, jotka ovat suunnan näyttäminen, laadukas päätöksenteko sekä tiimin ja yksilön kehittäminen. Kompetenssit huomioidaan rekrytoinnissa ja ne ohjaavat esimiestyön kehittämistä.

Hankintajohtaminen

Kaikki hankintoihin liittyvät kokonaisuudet ja prosessit on keskitetty yhtiömme hankintaorganisaatiolle. Keskitetyllä, hankintajohtajan alaisuudessa toimivalla organisaatiolla mahdollistetaan ammattitaitoinen ja laadukas hankinta.

Tekemiämme kilpailutuksia ohjaa erityisalojen hankintalaki, joka asettaa vaatimukset kilpailutusprosessille.

Tekemiämme kilpailutuksia ohjaa erityisalojen hankintalaki, joka asettaa vaatimukset kilpailutusprosessille. Prosessissa kiinnitetään erityistä huomiota tarjoajien tasapuoliseen ja syrjimättömään kohteluun ja hankintojen kokonaiskustannukseen huomioiden myös laatutekijät.

Hankintaprosessin ja kumppaneiden valinnassa riskienhallinnalla on erityisen merkittävä rooli. Carunan hankintatoimen olennainen osa on toimittajariskin hallinta. Pyrimme minimoimaan ennakoivasti toimittajista aiheutuvat riskit ja turvaamaan Carunan liiketoiminnan ja sen jatkuvuuden kaikissa olosuhteissa.

Asiakkuusjohtaminen

Asiakaskokemuksen johtamisesta Carunassa vastaa johtoryhmä. Asiakaskokemuksen johtamisella pyritään kehittämään Carunan liiketoimintaa strategian mukaisesti asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti. Loppuvuodesta 2016 perustetusta asiakaskokemusryhmästä luovuttiin syksyllä 2017, sillä jokaisella yksiköllä on asiakaskokemuksen kehitys- ja toteutusvastuu vastuualueensa mukaisesti.

Asiakaskokemuksen johtamisella pyritään kehittämään Carunan liiketoimintaa asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti.

Carunan asiakaspalvelun toteutuksesta ja kehittämisestä vastaa asiakkuudet-yksikkö, jonka tehtävänä on varmistaa laadukas asiakaskokemus: verkkopalveluasiakkaille asiakaspalvelun, vikapalvelun, mittauspalvelun, tasehallinnan, laskutuksen ja perinnän osalta. Carunan asiakasviestinnästä kaikissa kanavissa vastaa asiakkuudet-yksikkö, joka koordinoi Carunan asiakasviestintää sekä asiakastilaisuuksia yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa.

Johdamme asiakkuuksia Carunan yleisen johtamiskäytännön mukaisesti. Selkeät vastuut ja roolit, tavoitteet sekä jatkuva seuranta ovat johtamisen kulmakiviä. Näiden lisäksi henkilöstöjohtamisella on keskeinen rooli asiakkuuksien johtamisessa.

Asiakastyytyväisyys on keskeisin asiakkuusjohtamisen ohjaava periaate ja tekijä. Tämän lisäksi toimintaa ohjaavat asiakkaiden yhteydenotot, laskutuksen ajantasaisuus sekä kumppaniemme toiminta osana palveluprosessia.

Asiakkuudet-yksikkö raportoi yhtiön johdolle ja hallitukselle.

Taloudellinen johtaminen

Vastuumme yrityksenä on toimia kannattavasti sekä kehittää toimintaamme ja verkko-omaisuuttamme pitkäjänteisesti. Kannattavalla ja kilpailukykyisellä liiketoiminnalla mahdollistamme, että olemme luotettava työnantaja sekä merkittävä investoija ja palveluiden ostaja.

Selkeät vastuut, tavoitteet sekä jatkuva seuranta ja sisäinen valvonta ovat johtamisen kulmakiviä.

Johdamme taloudellista vastuuta Carunan yleisen johtamiskäytännön mukaisesti. Selkeät vastuut, tavoitteet sekä jatkuva seuranta ja sisäinen valvonta ovat johtamisen kulmakiviä. Näiden lisäksi riskienhallinnalla on keskeinen rooli talouden johtamisessa. Markkina- ja operatiivisten riskien kattavalla hallinnalla optimoimme Carunan taloudellisen toiminnan sekä minimoimme yritystoimintaa uhkaavat tekijät.         

Carunan taloudellista raportoinnista vastaa yrityspalvelut- ja strategiayksikkö, jonka tehtävänä on varmistaa kuukausittain raportoinnin oikeellisuus. Taloudellista raportointia varten konsernilla on käytössä tarvittavat raportointijärjestelmät, joiden käytössä noudatetaan sisäisen valvonnan periaatteita.

Talous raportoi yhtiön johdolle, hallitukselle sekä hallituksen alaisuudessa toimivalle tarkastusvaliokunnalle konsernitason, yhtiötason sekä eri liiketoimintojen taloudellisesta kehityksestä.

Hallitus arvioi konsernin tilaa ja tulevaisuutta saamansa tiedon perusteella. Hallitus vahvistaa tilinpäätöksen.

Taloudellisen raportoinnin oikeellisuutta ja prosessien toimivuutta tarkastaa tarkastusvaliokunnan lisäksi sisäinen tarkastus sekä riippumaton KHT-tilintarkastusyhteisö. Konsernin tilinpäätökset laaditaan IFRS-standardien mukaan, emoyhtiön ja tytäryhtiöiden erillistilinpäätökset Suomen kirjanpitolain mukaan.

Yritysvastuun johtaminen

Carunassa yritysvastuuta ohjaavat yhtiön visio, missio, arvot ja strategia. Hyvä yrityskansalaisuus on yksi päivitetyn strategian kolmesta painopistealueesta ja se näkyy sekä toiminnan suunnittelussa että operatiivisessa toteutuksessa.

Hyvä yrityskansalaisuus on yksi päivitetyn strategian kolmesta painopistealueesta.

Carunan hallitus sekä hallituksen alainen HSE-valiokunta vastaavat koko yhtiön yritysvastuun strategisesta valvonnasta ja ohjauksesta. Toimitusjohtaja, viestintäjohtaja sekä HSE-päällikkö raportoivat hallitukselle yritysvastuun tavoitteista ja tuloksista. Yritysvastuuta käsitellään säännöllisesti Carunan johtoryhmässä. Yritysvastuun painopistealueiden keskeisimmät mittarit, kuten esimerkiksi toimitusvarmuus, urakoitsijaturvallisuus ja asiakaskokemus, ovat keskeinen osa yrityksen kuukausittain seurattavaa KPI-mittaristoa.

Olennaisuusarvioinnista, painopistealueiden määrittelystä, yritysvastuuohjelmasta, mittaristosta sekä tavoitteista vastaa viestintäjohtaja. Yritysvastuun painopistealueet, tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet hyväksytään Carunan johtoryhmässä ja hallituksessa. Yritysvastuun toteutusta koordinoi ja toteuttaa johtajisto, jossa on jäseniä kaikista Carunan yksiköistä. Viestintäjohtaja ja HSE-päällikkövastaavat omalta osaltaan yritysvastuuasioiden yksityiskohtaisemmasta suunnittelusta ja toteutuksesta.