Hyvä hallintotapa

Noudatamme hyvää hallintotapaa kaikessa toiminnassamme. Läpinäkyvä ja tarkasti määritelty hallintotapa luo pohjan luotettavalle ja vastuulliselle toiminnalle, mikä palvelee kaikkia sidosryhmiämme.

Hallintorakenne

Caruna Networks Oy toimii Caruna Networks -konsernin (”Caruna”) emoyhtiönä. Caruna Networks Oy:n emoyhtiö on Suomi Power BV, jonka kotipaikka on Alankomaat. Caruna Networks Oy omistaa konserniin kuuluvat kaksi muuta yhtiötä, Caruna Oy:n ja Caruna Espoo Oy:n.

31.12.2017 asti konserniin kuuluivat myös Caruna Networks Sähkönsiirto Oy ja Caruna Networks Espoo Oy. Caruna Networks Oy omisti Caruna Networks Sähkönsiirto Oy:n ja Caruna Networks Espoo Oy:n, jotka puolestaan omistivat Caruna Oy:n ja Caruna Espoo Oy:n. Yhtiörakennetta yksinkertaistettiin vuoden 2017 lopussa ja 1.1.2018 alkaen Caruna Networks Espoo Oy ja Caruna Networks Sähkönsiirto Oy sulautettiin osaksi Caruna Networks Oy:tä.

Konsernin hallinto perustuu Suomen lakiin, konserniyhtiöiden yhtiöjärjestyksiin sekä Keskuskauppakamarin listaamattomille yhtiöille antamiin suosituksiin hyvästä hallintotavasta.

Konsernin tilinpäätös ja osavuosiraportit laaditaan noudattaen kansainvälisiä, EU:n hyväksymiä IFRS-talousraportointistandardeja. Emoyhtiön toimintakertomus ja tilinpäätös on laadittu noudattaen yhtiölainsäädäntöä, kirjanpitolakia ja kirjanpitolautakunnan ohjeita ja lausuntoja.

Tilintarkastuskertomus kattaa konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen.

Caruna Networks Oy:n hallintoelimet

Caruna Networks Oy:n päätöksentekoelimet ovat yhtiökokous ja hallitus. Hallituksen päätöksentekoa valmistelevat ja avustavat kolme valiokuntaa: tarkastusvaliokunta, nimitys- ja palkitsemisvaliokunta sekä terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaliokunta. Päivittäistä toimintaa johtaa toimitusjohtaja. Toimitusjohtajaa päätöksenteossa tukee Carunan johtoryhmä.

Hallitukselle ja tarkastusvaliokunnalle raportoiva sisäinen tarkastus osaltaan varmistaa, että konsernin toiminta on tehokasta ja tarkoituksenmukaista.

Yhtiökokous

Caruna Networks Oy:n yhtiökokous käyttää ylintä päätöksentekovaltaa konsernissa.

Yhtiökokouksen päätökset tehdään pääsääntöisesti yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Tällaisia päätöksiä ovat esimerkiksi tilinpäätöksen vahvistaminen, osingonmaksu, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle, hallituksen ja tilintarkastajien valinta sekä päätöksenteko heidän palkkioistaan.

Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus.

Hallitus

Hallitus vastaa konsernin strategisesta kehittämisestä sekä valvoo ja ohjaa konsernin liiketoimintaa ja hallintoa. Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen tehtäviin kuuluu edustaa yhtiötä ja huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnasta. Hallitus päättää yhtiön arvoista.

Hallitus koostuu yhdestä kymmeneen jäsenestä sekä kahdesta mahdollisesta varajäsenestä. Jäsenet valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa, ja toimikausi kestää seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallitus kokoontuu sovitun aikataulun mukaisesti käsittelemään hallituksen käsiteltäväksi määriteltyjä asioita. Hallitus on hyväksynyt toiminnalleen työjärjestyksen.

Toimitusjohtaja, talousjohtaja sekä riskienhallintajohtaja, joka toimii myös hallituksen sihteerinä, osallistuvat hallituksen kokouksiin säännöllisesti. Konsernin muut johtoryhmän jäsenet ja johtajat osallistuvat kokouksiin kutsuttaessa.

Hallituksen valiokunnat

Hallituksen valiokuntiin kuuluvat tarkastusvaliokunta, nimitys- ja palkitsemisvaliokunta sekä terveys-, turvallisuus ja ympäristövaliokunta. Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla ja arvioimalla esityksiä hallituksen päätöksentekoa varten.

Hallitus nimittää valiokuntien jäsenet. Jokaisessa valiokunnassa tulee olla kolme jäsentä. Jäsenien toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen. Kaikilla hallituksen jäsenillä on oikeus osallistua valiokuntien kokouksiin.

Valiokunnan puheenjohtaja raportoi valiokunnan työstä hallitukselle säännöllisesti jokaisen kokouksen jälkeen. Valiokunnan kokousmateriaalit ja -pöytäkirjat ovat kaikkien hallituksen jäsenten saatavilla. Hallitus on hyväksynyt valiokuntien kirjalliset työjärjestykset. Työjärjestykset tarkastetaan ja päivitetään säännöllisesti.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta taloudelliseen raportointiin, riskeihin ja valvontaan liittyvissä tehtävissä. Tarkastusvaliokunta valvoo taloudellista raportointiprosessia ja seuraa konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta.

Yhtiön tilintarkastaja, toimitusjohtaja, talousjohtaja ja riskienhallintajohtaja, joka toimii valiokunnan sihteerinä, osallistuvat valiokunnan kokouksiin säännöllisesti. Muut johtajat osallistuvat valiokunnan kokouksiin kutsuttaessa.

Tarkastusvaliokunta hyväksyy sisäisen tarkastuksen työjärjestyksen ja tarkastussuunnitelman. Valiokunta käsittelee myös ulkoisen tilintarkastuksen tarkastussuunnitelman ja keskustelee tilintarkastussuunnitelmasta, tilintarkastusraporteista ja niiden vaikutuksista.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta konsernin johdon nimitys- ja palkitsemisasioissa.

Valiokunnan kokouksiin osallistuvat säännöllisesti toimitusjohtaja ja riskienhallintajohtaja, joka toimii myös valiokunnan sihteerinä. Henkilöstöjohtaja osallistuu kokouksiin kutsuttaessa.

Terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaliokunta

Terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaliokunta avustaa hallitusta konsernin toiminnan turvallisuuteen ja ympäristökysymyksiin sekä yritysvastuuseen liittyvien asioiden päätöksenteossa. Valiokunta hyväksyy konsernin vastuullisuusohjelman ja mittarit.

Valiokunnan kokouksiin osallistuvat säännöllisesti toimitusjohtaja, HSE-asioista vastaava johtoryhmän jäsen, HSE-päällikkö sekä riskienhallintajohtaja, joka toimii myös valiokunnan sihteerinä.

Hallitus ja valiokunnat vuonna 2017

Hallituksen kokoonpano

13.3.2017 pidettyyn varsinaiseen yhtiökokoukseen asti hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Juha Laaksonen, Jouni Grönroos, Niall Mills, Ralph Berg, Alejandro Lopez Delgado ja Tomas Pedraza sekä varajäseninä Gregor Kurth ja Delphine Voeltzel.

13.3.2017 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin puheenjohtaja Juha Laaksonen, Jouni Grönroos, Niall Mills ja sekä uusina jäseninä Kenton Bradbury, John Guccione ja Gregor Kurth varsinaiseen yhtiökokoukseen 2018 asti. Varajäseniksi valittiin Tomas Pedraza ja Delphine Voeltzel.

Vuonna 2017 hallitus kokoontui kuusi kertaa.

 

JUHA LAAKSONEN
s. 1952
Puheenjohtaja
JUHA LAAKSONEN
s. 1952
Puheenjohtaja

Tutkinto:

 • Kauppatieteiden kandidaatti

Nykyiset tehtävät:

 • Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2017 ja jäsen vuodesta 2016, Technopolis Oyj
 • Hallituksen jäsen, Directors’s Institute of Finland (DIF), 2016-
 • Hallituksen puheenjohtaja, Alfred Kordelinin säätiö, 2014–
 • Jäsen ja hallituksen varapuheenjohtaja, Taaleritehdas Oyj, 2013–

Aikaisemmat tehtävät:

 • Hallituksen puheenjohtaja, Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistys, 2012–2017
 • Hallituksen ja tilintarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, Kemira Oyj, 2007-2017
 • Varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, Fortum Corporation, 2000–2012
 • Varapääjohtaja, fuusiot & yritysostot, Fortum Oyj, 2000
 • Varatoimitusjohtaja, rahoitus & suunnittelu, Fortum Oil & Gas, 1999
 • Talousjohtaja, Neste Oyj, 1998–1999
 • Controller, Neste Oyj, 1997–1998
 • Varapääjohtaja, rahoitus & strategia, Neste Chemicals, 1993–1996
 • Useita johto- ja asiantuntijatehtäviä, Neste Corporation, 1979–1992
 • Hallituksen jäsen, Sponda Oyj, 2013–2016
 • Hallituksen puheenjohtaja, Fortumin taidesäätiö, 2006–2016
 • Hallituksen puheenjohtaja, Sato Oyj, 2007–2015
 • Hallintoneuvoston jäsen, Kemijoki Oy, 2002–2013
 • Hallituksen jäsen, Teollisuuden Voima Oy, 2003–2010
 • Hallituksen jäsen, Neste Oil Oyj, 2005–2007
 • Hallintoneuvoston jäsen, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Tapiola, 2002–2007
 • Hallituksen puheenjohtaja, Fortumin Eläkesäätiö, 2001–2005
JOUNI GRÖNROOS
s. 1965
Hallituksen jäsen
JOUNI GRÖNROOS
s. 1965
Hallituksen jäsen

Tutkinto:

 • Kauppatieteiden maisteri, Helsingin kauppakorkeakoulu

 

Nykyiset tehtävät:

 • Varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, Fazer-konserni, 2010-
 • Hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja useissa Fazer-konsernin tytäryhtiöissä
 • Hallituksen jäsen, Hartwall Capital Oy, 2018-
 • Valtuuskunnan jäsen, Helsingin seudun kauppakamari, 2017-
 • Elintarvikesektorin jäsen, Huoltovarmuuskeskus, 2017-
 • Tilintarkastuslautakunnan varajäsen, Patentti- ja rekisterihallitus, 2016-
 • Hallituksen varajäsen, East Office Oy, 2013-
 • Hallituksen jäsen, Rannikkotykistösäätiö, 2002-

Aikaisemmat tehtävät:

 • Tilintarkastuslautakunnan varajäsen ja jäsen, Keskuskauppakamari
 • Talousjohtaja, Rapala VMC Corporation ja AvestaPolarit Oyj
 • Johtotehtäviä Outokumpu Oyj:ssä
 • Tilintarkastaja, KPMG
NIALL MILLS
s. 1968
Hallituksen jäsen
NIALL MILLS
s. 1968
Hallituksen jäsen

Tutkinto:

 • MBA-tutkinto, London Business School
 • Diploma in Company Direction, Institute of Directors
 • BEng (Hons) in Civil Engineering
 • Institution of Civil Engineers –liiton jäsen

Nykyiset tehtävät:

 • Osakas ja johtaja, Infrastructure Asset Management, European Direct Infrastructure, First State Investments (FSI)

Aikaisemmat tehtävät:

 • Johtotehtäviä: Anglian Water Group, Electricity North West, Regasificadora del Noroeste, Newham Hospital Healthcare Services, Caruna ja Digita
 • Omaisuudenhallinnan johtaja, Southern Water
 • Projektien johtaja, Novar Projects Limited
 • Projektijohtaja, Bechtel Limited
KENTON BRADBURY
s. 1970
Hallituksen jäsen
KENTON BRADBURY
s. 1970
Hallituksen jäsen

Tutkinto:

 • First Class Honours -tutkinto, Cambridgen yliopisto
 • Johdon kehittämisen ohjelma, Harvardin yliopisto
 • Institute of Engineering and Technologyn jäsen

Nykyiset tehtävät:

 • Omaisuudenhallintajohtaja, OMERS Infrastructure

Aikaisemmat tehtävät:

 • Johtaja, Infracapital, M&G Investments
 • SVP Infrastructure and Regulation, E.on, Saksa
JOHN GUCCIONE
s. 1972
Hallituksen jäsen
JOHN GUCCIONE
s. 1972
Hallituksen jäsen

Tutkinto:

 • Bachelor of Arts -tutkinto, Toronton yliopisto
 • Oikeusnotaari (LL.B), Osgoode Hall, Yorkin yliopisto

Nykyiset tehtävät:

 • Lakiasiainjohtaja, OMERS Infrastructure

Aikaisemmat tehtävät:

 • Energia- ja infrastruktuuriryhmän jäsen, Linklaters LLP, Lontoo, ja yritysryhmän jäsen Torys LLP, Toronto
GREGOR KURTH
s. 1981
Hallituksen jäsen
GREGOR KURTH
s. 1981
Hallituksen jäsen

Tutkinto:

 • Kauppatieteiden maisteri, Cass Business School, City University of London
 • Kauppatieteiden kandidaatti, Maastricht University

Nykyiset tehtävät:

 • Johtaja, European Direct Infrastructure, First State Investments (FSI)
 • Neuvottelukunnan jäsen, Ferngas Group, 2013-
 • Hallituksen jäsen, Digita Oy, 2012-

Aikaisemmat tehtävät:

 • Sijoitusanalyytikko, 3i Infrastructure
 • Analyytikko, Deutsche Bank
TOMAS PEDRAZA
s. 1977
Hallituksen varajäsen
TOMAS PEDRAZA
s. 1977
Hallituksen varajäsen

Tutkinto:

 • Tuotantotekniikan insinööri, Universidad Pontificia de Comillas
 • MBA-tutkinto, IESE Business School, University of Navarra
 • MBA-tutkinto, Stephen M. Ross School of Business, University of Michigan
 • MBA-tutkinto, China Europe International Business School

Nykyiset tehtävät:

 • Johtaja, European Direct Infrastructure, First State Investments (FSI)

Aikaisemmat tehtävät:

 • Liiketoiminnan kehityspäällikkö, Union Fenosa S.A.
 • Operatiivisen toiminnan johtaja, Union Fenosa International
 • Apulaisaluepäällikkö, Union Fenosa Distribution
DELPHINE VOELTZEL
s. 1984
Hallituksen varajäsen
DELPHINE VOELTZEL
s. 1984
Hallituksen varajäsen

Tutkinto:

 • Kauppatieteiden maisteri, HEC School of Management

Nykyiset tehtävät:

 • Apulaisjohtaja, OMERS Infrastructure

Aikaisemmat tehtävät:

 • Fuusio- & yritysostoanalyytikko, Rothschild

Tarkastusvaliokunta

13.3.2017 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen tarkastusvaliokuntaan valittiin puheenjohtaja Jouni Grönroos, Delphine Voeltzel ja Gregor Kurth. Yhtiökokoukseen asti valiokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Jouni Grönroos, Delphine Voeltzel ja Tomas Pedraza.

Tarkastusvaliokunta kokoontui kolme kertaa vuonna 2017.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

13.3.2017 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan valittiin puheenjohtaja Juha Laaksonen, Niall Mills ja John Guccione. Yhtiökokoukseen asti valiokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Juha Laaksonen, Niall Mills ja Alejandro Lopez Delgado.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui kolme kertaa vuonna 2017.

Terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaliokunta

13.3.2017 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen valiokuntaan valittiin puheenjohtaja Niall Mills, Kenton Bradbury ja Gregor Kurth. Yhtiökokoukseen asti valiokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Niall Mills, Kenton Bradbury ja Tomas Pedraza.

Terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaliokunta kokoontui kaksi kertaa vuonna 2017.

Johtoryhmä

Toimitusjohtaja on osakeyhtiölain mukainen toimielin ja toimii johtoryhmän puheenjohtajana. Toimitusjohtaja vastaa konsernin päivittäisestä hallinnosta osakeyhtiölain sekä hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Osakeyhtiölaissa on toimitusjohtajalle asetettu vastuu siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito järjestetty luotettavalla tavalla.

Vuonna 2017 Jyrki Tammivuori toimi konsernin väliaikaisena toimitusjohtajana 30.4.2017 asti. Tomi Yli-Kyyny nimitettiin konsernin toimitusjohtajaksi 1.5.2017 alkaen.

Johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa hänen tehtäviensä hoitamisessa. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa saavuttamaan liiketoiminnan strategisia ja kestäviä tavoitteita hallituksen asettamalla tavalla, valmistelee konsernin liiketoimintasuunnitelmia ja päättää investoinneista sekä liiketoiminnan järjestelyistä valtuuksiensa puitteissa.

Taloudellisia ja yritysvastuuohjelman tuloksia seurataan kuukausiraporteissa ja arvioidaan kuukausittain johtoryhmässä. Neljännesvuosittain pidettävät liiketoiminnan laajennetut seurantakokoukset sisältyvät konsernin toiminnan johtamisprosessiin. Laajennettuun johtoryhmään eli johtajistoon osallistuvat johtoryhmän jäsenten lisäksi toimitusjohtajan nimittämät avainhenkilöt sekä toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden edustajat.

Jokainen johtoryhmän jäsen on vastuussa päivittäisten liiketoimintojen operatiivisesta toteuttamisesta.

Johtoryhmän kokoonpano

Syyskuussa 2017 Caruna uudisti organisaatiotaan ja johtoryhmäänsä vastaamaan entistä paremmin vuonna 2017 päivitetyn strategian toteutumista. Keskeisimmät muutokset koskivat sähköverkon kehittämistä ja operointia sekä viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden hoitoa. Uusi johtoryhmä on aiempaa pienempi, millä haettiin tehokkuutta johtoryhmän toimintaan.

Omaisuudenhallintayksikkö ja käyttötoiminnot-yksikkö yhdistettiin sähköverkot-yksiköksi. Yksikön väliaikaisena johtajana toimii toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny. Yksikön johtajaksi nimitettiin DI Kosti Rautiainen joulukuussa 2017. Hän aloittaa Carunalla maaliskuussa 2018.

Carunan väliaikaisena ja osapäiväisenä viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtajana toimi Tekir Oy:n hallituksen puheenjohtaja Harri Saukkomaa. Saukkomaa osallistui Carunan johtoryhmän toimintaan toimeksiantonsa ajan. YTM Anne Pirilä valittiin Carunan viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi joulukuussa 2017. Hän aloittaa tehtävässään 5.2.2018.

 

Tomi Yli-Kyyny
DI, s. 1962
Toimitusjohtaja 1.5.2017 alkaen ja vt. sähköverkkojohtaja 22.9.2017 alkaen
Tomi Yli-Kyyny
DI, s. 1962
Toimitusjohtaja 1.5.2017 alkaen ja vt. sähköverkkojohtaja 22.9.2017 alkaen

Tutkinto: Diplomi-insinööri

Kokemus: Energia-alan kokemuksen lisäksi Yli-Kyynyllä on 20 vuoden kokemus vakuutus- ja pankkialalta.

Aikaisemmat ja muut tehtävät:

2015-                Hallituksen jäsen, Garantia Oy

2014-                Hallituksen jäsen, Barona Oy

2011-2017       Toimitusjohtaja, Vapo

2005-2010       Toimitusjohtaja, Pohjola Vakuutus

2005-2006       Toimitusjohtaja, Pohjola Group Oyj

Jyrki Tammivuori
KTM, s. 1971
Talousjohtaja, varatoimitusjohtaja; vt. toimitusjohtaja 30.4.2017 asti
Jyrki Tammivuori
KTM, s. 1971
Talousjohtaja, varatoimitusjohtaja; vt. toimitusjohtaja 30.4.2017 asti

Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri

Kokemus: Yli 20 vuoden kokemus rahoitustehtävistä.

Aikaisemmat tehtävät:

2013-2014       Vt. talousjohtaja, Stora Enso Oyj

2008-2014       Konsernin rahoitusjohtaja, Stora Enso Oyj

1999-2008       Useita tehtäviä Stora Enso Oyj:n Brysselin, Lontoon ja Helsingin toimipisteissä

2012-2015       Hallituksen jäsen, Tornator Oyj

2010-2012       Hallituksen varajäsen, Tornator Oyj

2009-2014       Hallituksen jäsen, Thiele Kaolin Company, GA USA

Katriina Kalavainen
KTK, s. 1970
Asiakkuusjohtaja
Katriina Kalavainen
KTK, s. 1970
Asiakkuusjohtaja

Tutkinto: Kauppatieteiden kandidaatti

Kokemus: Yhdeksän vuoden kokemus sähkönsiirtoliiketoiminnasta, 15 vuoden kokemus asiakaspalvelusta.

Aikaisemmat tehtävät:

2008-2013       Asiakastiedon hallinnan päällikkö, Fortum Sähkönsiirto

2008                Tiimipäällikkö, asiakaspalvelut, Fortum Sähkönsiirto

2006-2008       Asiakaspalvelupäällikkö, yksityisasiakkaat ja pienet yritykset, Elisa Oyj

2004-2005       Asiakaspalvelupäällikkö, yksityisasiakkaat, Elisa Oyj

Harri Pynnä
OTK, s. 1956
Kehitysjohtaja 21.9.2017 asti, hallinto- ja riskienhallintajohtaja 22.9.2017 alkaen
Harri Pynnä
OTK, s. 1956
Kehitysjohtaja 21.9.2017 asti, hallinto- ja riskienhallintajohtaja 22.9.2017 alkaen

Tutkinto: Oikeustieteen kandidaatti

Kokemus: 20 vuoden kokemus energia-alalta.

Aikaisemmat tehtävät:

1998-2013       Lakiasiainjohtaja, Fortum Oyj

1994-1998       Teollisuusneuvos, Kauppa- ja Teollisuusministeriö

1982-1994       Lakimies ja pankinjohtaja, Suomen Yhdyspankki

TOMMI SAIKKONEN
KTM, s. 1966
Henkilöstöjohtaja
TOMMI SAIKKONEN
KTM, s. 1966
Henkilöstöjohtaja

Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri

Kokemus: 10 vuoden kokemus sähkönsiirtoliiketoiminnasta, 25 vuoden kokemus HR-tehtävistä.

Aikaisemmat tehtävät:

2008-2013       Henkilöstöjohtaja, Fortum Sähkönsiirto Oy

2000-2008       Henkilöstöpäällikkö / Henkilöstöjohtaja, Nokia Ltd

1997-2000       Henkilöstökonsultti / Henkilöstöpäällikkö, ICL Data Ltd

Harri Saukkomaa
Toimittaja, s. 1957
Vt. viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja 22.9.2017 alkaen
Harri Saukkomaa
Toimittaja, s. 1957
Vt. viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja 22.9.2017 alkaen

Tutkinto: Toimittaja, Sanoma Oy:n toimittajakoulu

Kokemus: Yli 40 vuoden kokemus viestinnän tehtävistä niin yrityksissä kuin mediassa.

Aikaisemmat ja muut tehtävät:

2017-               Hallituksen jäsen, Pop & Jazz Konservatorio

2015-               Hallituksen jäsen, Viestilehdet ry

2007-               Hallituksen asiantuntijajäsen, Ylioppilaslehden Kustannus Oy

2007-               Perustaja, konsultti ja hallituksen päätoiminen puheenjohtaja, Tekir Oy

JÖRGEN DAHLQVIST
Insinööri, s. 1966
Käyttötoimintojen johtaja; johtoryhmän jäsen 21.9.2017 asti
JÖRGEN DAHLQVIST
Insinööri, s. 1966
Käyttötoimintojen johtaja; johtoryhmän jäsen 21.9.2017 asti

Tutkinto: Sähkövoimatekniikan insinööri

Kokemus: Yli 20 vuoden kokemus sähkönsiirtoliiketoiminnasta.

Aikaisemmat tehtävät:

2006-2013       Käyttötoimintojen johtaja, Fortum Sähkönsiirto

2003-2005       Käyttöpäällikkö, Fortum Sähkönsiirto

2003                  Verkkopalvelupäällikkö, Fortum Sähkönsiirto

1995-2002       Projektipäällikkö, käyttötoiminnot/sähköasemat, ELNOVA / Uudenmaan Sähköverkko

RIIKKA HIRVISALO-OJA
KTM, s. 1966
Sääntely- ja tuottojenhallintajohtaja ja johtoryhmän jäsen 21.9.2017 asti, yhteiskuntasuhdejohtaja 22.9.2017 alkaen
RIIKKA HIRVISALO-OJA
KTM, s. 1966
Sääntely- ja tuottojenhallintajohtaja ja johtoryhmän jäsen 21.9.2017 asti, yhteiskuntasuhdejohtaja 22.9.2017 alkaen

Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri

Kokemus: 15 vuoden kokemus sähkönsiirtoliiketoiminnasta.

Aikaisemmat tehtävät:

2009-2013       Asiakkuusjohtaja, Fortum Sähkönsiirto

2007-2009       Hankinta- ja AMM-johtaja, Fortum Sähkönsiirto

2005-2007       Mittaroinnin ja teknisen asiakaspalvelun johtaja, Fortum Sähkönsiirto

2002-2005       Teknisen asiakaspalvelun johtaja, Fortum Sähkönsiirto

HEIKKI LINNANEN
DI, s. 1971
IT- ja projektitoimintojen johtaja ja johtoryhmän jäsen 21.9.2017 asti, IT-johtaja 22.9.2017 alkaen
HEIKKI LINNANEN
DI, s. 1971
IT- ja projektitoimintojen johtaja ja johtoryhmän jäsen 21.9.2017 asti, IT-johtaja 22.9.2017 alkaen

Tutkinto: Diplomi-insinööri

Kokemus: 10 vuoden kokemus sähkönsiirtoliiketoiminnasta, 15 vuoden kokemus projektijohtamisesta ja tietohallinnosta.

Aikaisemmat tehtävät:

2013                   IT-, projektitoimintojen ja kestävän kehityksen johtaja, Fortum Sähkönsiirto

2008-2012       Projektipäällikkö, älykäs mittarointi, Fortum Sähkönsiirto

2006-2008       Ohjelmapäällikkö, integraatio ja ratkaisumyynti, Nokia Siemens Networks

2005-2006       Portfoliopäällikkö, Nokia Siemens Networks

Henna Tuominen
FM, s. 1976
Viestintäjohtaja; johtoryhmän jäsen 21.9.2017 asti
Henna Tuominen
FM, s. 1976
Viestintäjohtaja; johtoryhmän jäsen 21.9.2017 asti

Tutkinto: Filosofian maisteri (kansainvälinen yritysviestintä)

Kokemus: Yli 15 vuoden kokemus viestintätehtävistä.

Aikaisemmat tehtävät:

2009-2014       Viestintäpäällikkö, Elisa Oyj

2001-2009       Viestintäkonsultti, Pohjoisranta

TIMO JUTILA
Insinööri, s. 1966
Omaisuudenhallintajohtaja ja johtoryhmän jäsen 21.9.2017 asti
TIMO JUTILA
Insinööri, s. 1966
Omaisuudenhallintajohtaja ja johtoryhmän jäsen 21.9.2017 asti

Tutkinto: Insinööri

Kokemus: 18 vuoden kokemus sähkönsiirtoliiketoiminnasta ja 9 yhdeksän vuoden kokemus sähkökoneiden tuotantoalalta.

Aikaisemmat tehtävät:

2013                Jakeluverkkopäällikkö, Suomi ja Ruotsi, Fortum Sähkönsiirto

2008-2012       Asiakkuusjohtaja, Fortum Sähkönsiirto

2008                Teknisen asiakaspalvelun johtaja, Suomi ja Ruotsi, Fortum Sähkönsiirto

2004-2007       Teknisen asiakaspalvelun johtaja, Fortum Asiakaspalvelu

Ylimmän johdon, hallituksen ja valiokuntien palkitseminen

Hallituksen ja valiokuntien jäsenille ja varajäsenille maksettiin vuonna 2017 yhteensä 178 tuhatta euroa palkkioina.

Vuonna 2017 Carunan vt. toimitusjohtajana toimineelle Jyrki Tammivuorelle ja toukokuussa 2017 aloittaneelle toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyynylle maksettiin kuukausipalkasta luontoisetuineen ja johdon lyhyen ja pitkän aikavälin palkkiosta koostuvaa ansiota yhteensä 424 tuhatta euroa. Johtoryhmän muut johtajajäsenet saivat palkkaa ja palkkioita vuoden 2017 aikana yhteensä 1 558 tuhatta euroa.