Arvot, liiketoimintaperiaatteet ja strategia

Carunan toimintaa ohjaavat lakien ja säädösten ohella yhteisesti määrittämämme arvot, yhtiön strategia sekä hyvän hallintotavan periaatteet.

Arvot

Päivitimme vuoden 2017 aikana Carunan arvot yhteistyössä henkilöstön, johtoryhmän ja hallituksen kanssa. Uudistetut arvot korostavat yksilön vastuuta ja Carunan roolia yhteiskunnassa sekä hyvän asiakassuhteen tärkeyttä.

 

TOIMIN ASIAKKAIDEMME PARHAAKSI

 • Tunnistan asiakkaan tarpeet ja teen parhaani täyttääkseni ne
 • Varmistan yhdessä verkostomme kanssa laadukkaan asiakaskokemuksen
 • Olen Carunan ääni ja kasvot
 • Pidän lupaukseni sekä ulkoisille että sisäisille asiakkaille
 • Osaan kertoa toiminnastamme asiakkaalle asiakkaan kielellä

SAAN ROHKEASTI AIKAAN

 • Haluan kehittyä ja uudistaa työtäni – en pelkää muutosta
 • Otan vastuuta ja teen päätöksiä
 • Asetan riman korkealle ja haluan parantaa suoritustani
 • Onnistumme ja epäonnistumme yhdessä
 • Juhlimme onnistumisia ja opimme kokemastamme
 • Tunnistan riskit ja otan ne huomioon

KEHITÄMME TULEVAISUUDEN SUOMALAISTA YHTEISKUNTAA

 • Huolehdimme sähköverkostamme, joka on yhteiskunnan peruspilari
 • Olemme paikallisia ja helposti lähestyttäviä
 • Luomme mahdollisuuksia muille toimijoille ja koko yhteiskunnalle
 • Osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun
 • Toimimme läpinäkyvästi ja vastuullisesti
 • Kehitämme sähköverkkoa kokonaisuuden kannalta järkevästi ja pitkäjänteisesti

Strategia

2017 päivitetyn strategiamme mukaisesti keskitymme palvelemaan asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla, pitämään henkilöstömme hyvinvoinnista mahdollisimman hyvää huolta, ylläpitämään ja kehittämään sähköverkkoamme siten, että se vastaa käyttäjiemme sekä yhteiskunnan tarpeita myös tulevaisuudessa ja tarjoamaan osaamisemme käyttöön toimialan kehittämiseksi.

 

Visiomme miljoona tyytyväistä asiakasta tavoittelee asiakastyytyväisyyttä ja kasvua. Strategiset valintamme ovat tyytyväinen asiakas ja kyky vastata toimintaympäristön muutoksiin. Tämän saavuttamiseksi keskitymme asiakaslähtöisen ja tehokkaan ydinliiketoiminnan kehittämiseen, hyvään yrityskansalaisuuteen sekä kasvun ja uusien palvelujen mahdollistamiseen.

Tapamme toimia

Carunan toimintaohje, Caruna Code of Conduct, pohjautuu arvoihin ja luo perustan tavallemme tehdä töitä. Se määrittelee, miten huolehdimme Carunan omaisuudesta, teemme yhteistyötä ja kohtelemme toisiamme sekä harjoitamme sähkönsiirtoliiketoimintaa. Toimintaohje ja sen pohjalta laaditut ohjeistukset ovat osa Carunan vaatimuksenmukaisuutta eli Compliance-järjestelmää.

Toimintaohjeella varmistamme, että kaikilla carunalaisilla on samanlainen käsitys yhtiön toiminnassa noudatettavista toimintatavoista ja eettisistä periaatteista. Noudatamme toimintaohjetta kaikessa liiketoiminnassamme sekä yhtiön sisällä että sidosryhmien ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa toimiessamme.

Toimintaohjeella varmistamme, että kaikilla carunalaisilla on samanlainen käsitys yhtiön toiminnassa noudatettavista toimintatavoista ja eettisistä periaatteista.

Toimintaohje koskee Carunan työntekijöitä, johtajia ja hallituksen jäseniä. Jokainen carunalainen suorittaa toimintaohjeesta verkkokurssin ja sitoutuu periaatteisiin osana perehdytysohjelmaa. Edellytämme toimintaohjeen mukaista käytöstä myös yhtiön urakoitsijoilta, palvelutoimittajilta, alihankkijoilta sekä muilta sopimuskumppaneilta. Urakoitsijoille ja alihankkijoille on oma toimintaohje, Supplier Code of Conduct, johon jokaisen toimittajan on sitouduttava.

Toimintaohjettamme täydentävät hallituksen hyväksymät politiikat, jotka määrittelevät yksityiskohtaisemmin toimintaperiaatteet Carunan liiketoiminnan painopistealueilla, sekä sisäiset ohjeistukset. Erilliset ohjeistukset koskevat muun muassa lahjonnan- ja korruptionvastaisuutta, eturistiriitoja ja luottamuksellista tietoa. Kilpailuoikeudesta on erillinen ohjeistus ja henkilöstön perehdytysohjelmaan kuuluva verkkokurssi.

Carunan toimintapolitiikat ja ohjeistukset ovat koko henkilöstön saatavilla intranetissä. Urakoitsijoiden ja muiden yhteistyökumppanien sekä Carunan yhteiset dokumentit löytyvät jaetuista digitaalisista työtiloista. Toiminnan keskeisimpien osa-alueiden toimintaperiaatteiden, henkilöstöpolitiikan, HSE-politiikan ja hankintapolitiikan pääkohdat ovat luettavissa tämän raportin vastuullisuuden eri osa-alueita käsittelevistä luvuista, ja ne ovat lisäksi verkkosivuillamme. Epäillyistä väärinkäytöksistä voi tehdä ilmoituksen verkkosivujemme ilmoituskanavan kautta.

Kunnioitamme Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien julistusta, kansainvälisen työjärjestön (ILO) perussopimuksia sekä YK:n Global Compact -aloitetta. Konsernitilinpäätöksen laadinnassa noudatamme kansainvälistä tilinpäätöskäytäntöä, IFRS-standardia.