Data

Sähköverkko ja toimitusvarmuus

Alle on kerätty Carunan sähköverkkoa ja sähkön toimitusvarmuutta kuvaavia tunnuslukuja. Lue lisää sähköverkostamme ja toimitusvarmuudesta.

Pien- ja keskijännitteisen sähköverkon pituus alueittain

Pien- ja keskijänniteverkkojen maakaapelointiasteet


 

Keskijänniteverkon säävarmuusaste alueittain*

Pien- ja keskijänniteverkon investoinnit vuonna 2017

 

Sähköverkon avainluvut 2017 2016 2015
Sähköverkon pituus yhteensä (km)

       Pienjänniteverkon pituus

       Keskijänniteverkon pituus

       Suurjänniteverkon pituus

85 200

52 400

30 700

2 100

82 150

51 700

28 400

2 050

78 850

50 300

26 500

2 050

Jakelumuuntamoiden lukumäärä 30 600 28 600 27 300
Sähköasemien lukumäärä 207 190 180
Vuoden aikana rakennettu maakaapeliverkko (km) 6 200 4 600
Kaapelointiaste yhteensä (%)

       Pienjänniteverkon kaapelointiaste

       Keskijänniteverkon kaapelointiaste

45

48

44

40

45

33

36

42

23

Keskijänniteverkon säävarmuusaste* (%) 71 65
Sähköverkkoon tehdyt investoinnit** (milj. euroa) 276,5 238 173


*Säävarmuusasteella tarkoitetaan keskijänniteverkon osuutta, joka on joko maakaapeloitu tai sijaitsee sellaisessa ympäristössä, jossa puut eivät vaaranna sähkönjakelua.
**Vuoden 2017 investointiluku ei ole täysin vertailukelpoinen aikaisempien vuosien lukujen kanssa hieman erilaisen laskentatavan vuoksi.

 

 Sähköverkon avainlukuja verkkoalueittain Uusimaa ja Häme Varsinais-Suomi Satakunta, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi Joensuu
Sähköverkon pituus 25 300 km 29 100 km 17 000 km 10 300 km 1 400 km
Pienjänniteverkon kaapelointiaste 54 % 45 % 51 % 24 % 97 %
Keskijänniteverkon kaapelointiaste 57 % 47 % 37 % 24 % 96 %
Keskijänniteverkon säävarmuusaste 74 % 76 % 75 % 47 % 98 %
Sähköverkkoon tehdyt investoinnit vuonna 2017* 63 milj. € 127 milj. € 33 milj. € 24 milj. € 1 milj. €
Sähköverkkoon tehtävät investoinnit 2018–2020 179 milj. € 208 milj. € 119 milj. € 67 milj. € 3 milj. €


*Lisäksi investoimme yhteensä
29 miljoonaa euroa suurjännitteiseen alueverkkoon.

 

Toimitusvarmuuden avainluvut 2017 2016 2015
Sähkönjakeluhäiriöiden keskimääräinen esiintymistiheys asiakasta kohden (SAIFI) (kpl) 1,8 1,7 2,3
Sähkönjakeluhäiriöiden keskimääräinen kesto asiakasta kohden (SAIDI) (min) 123 95 137
Keskeytysten aiheuttama haitta (KAH) (milj. euroa) 27,9 22,6 28,7
Sähkön toimitusvarmuusaste (%) 99,98 99,98 99,98

 

Turvallisuus

Alle on kerätty Carunan toiminnan turvallisuutta kuvaavia tunnuslukuja. Lue lisää turvallisuudesta toiminnassamme.

 

Sähköturvallisuuden avainluvut 2017 2016 2015
Ulkopuolisille sattuneet, Tukesille raportoidut sähkötapaturmat (kpl) 8 0 3
Ulkopuolisille sattuneet, Tukesille raportoidut läheltä piti -tilanteet (kpl) 1 2 10
Sähköverkon viasta aiheutuneet, raportoidut ylijännitetapaukset (ns. nollaviat) (kpl) 384 358 451

 

 

Työturvallisuuden avainluvut

2017

2016

2015

Oman henkilöstön Safety walk -turvallisuushavainnointikierrokset* (kpl)

422

492

787

Carunan urakoitsijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden tekemien Safety Walkien, työmaatarkastusten ja työmaakäyntien yhteismäärä

2 930

2 277

Oman henkilöstön tapaturmataajuus (TRIF)**

0

0

1,9

Urakoitsijoiden tapaturmataajuus (LWIF)***

9,5

5,2

9,8

Urakoitsijoiden vakavat tapaturmat**** (kpl)

4

3

2

Työhön liittyvät kuolemantapaukset

0

0

0


*Carunan henkilöstön tekemät turvallisuuden havainnointikierrokset työmailla ja toimistoympäristössä. Vuoden 2015 luku eivät ole vertailukelpoinen vuosien 2016 ja 2017 lukujen kanssa, koska Caruna ulkoisti projektinvalvonnan elokuussa 2015 ja samalla projektinvalvonnan tekemät Safety Walkit alettiin raportoida työmaatarkastuksina.

**Total Recordable Injury Frequency -mittari kuvaa Carunan henkilöstön poissaoloon johtaneet tai hoitokäynnin aiheuttaneet työpaikkatapaturmat suhteutettuna työtunteihin (kpl/miljoonaa tehtyä työtuntia).

***Lost Workday Injury Frequency -mittari kuvaa Carunan työtehtävissä tai ympäristössä urakoitsijoille ja aliurakoitsijoille sekä harjoittelijoille ja tilapäisille työntekijöille tapahtuneet, vähintään yhden kokonaisen päivän työkyvyttömyyteen johtaneet työtapaturmat suhteutettuna työtunteihin (kpl/miljoonaa tehtyä työtuntia).

****Tapaturma, josta aiheutuu yli 30 päivän työkyvyttömyys tai pysyvä vamma.

 

Vuonna 2017 Carunan omalla henkilöstöllä ei todettu ammattitauteja.

Ympäristö

Seuraavat tunnusluvut kuvaavat Carunan ympäristövaikutuksia. Tutustu tarkemmin toimintamme ympäristövaikutuksiin.

Ympäristövaikutusten avainluvut 2017 2016 2015
Sähköverkon sähköhäviö (GWh) 379,8 389,3 375,3
Oma sähköenergian kulutus* (GWh) 2,06 2,21 1,71
Oma lämpöenergian kulutus* (GWh) 1,76 1,82 1,22
SF6-kaasuvuotojen määrä (kg) 4,8 23,29** 6,9
Merkittävien (≥ 100 kg) öljyvuotojen lukumäärä 1 7 7
Hävitettyjen sähköpylväiden määrä (tonnia) 4 637 3 013 1 509
Purettujen ilmajohtojen määrä (km) 3 200 2 200
Sähköverkosta puretun materiaalin kierrätysaste (%) 32 15
Pylväsmuuntamoiden lukumäärä pohjavesialueilla 800 1 150


*Energiankulutustiedot eivät sisällä Carunan pääkonttorissa toimivan ravintolan kulutustietoja. Vuoden 2015 luvusta puuttuu Carunan osuus edellisen päätoimitilan energiakulutuksesta.
**Vuoden 2016 vuodoista Gumbölen sähköaseman kaasuvuodon osuus oli 20 kg.

 

Sähköverkon häviöt suhteutettuna siirretyn energian kokonaismäärään (%) 2017 2016 2015
Caruna Oy alueverkko (110 kV) 0,6 % (40,1 GWh) 0,6 % (45,0 GWh) 0,7 %
Caruna Oy jakeluverkko 3,7 % (262,0 GWh) 3,6 % (261,4 GWh) 3,7 %
Caruna Espoo Oy jakeluverkko 2,5 % (77,7 GWh) 2,5 % (82,8 GWh) 2,7 % (84,0 GWh)
SF6-kaasu ja vuodot 2017 2016 2015
SF6-kaasun määrä Carunan sähköverkon komponenteissa (kg) 14 400 9 610 9 276
SF6-vuodot (kg) 4,8 23,3 6,9
SF6-vuodot (CO2e*) 109,4 531,0 157,3
SF6-vuotojen osuus kaasun kokonaismäärästä (%) 0,03 0,24 0,07


*CO2e = hiilidioksidiekvivalenttitonnia = GWP-arvo x paino; GWP = Global Warming Potential eli aineen vaikutus ilmaston lämpenemiseen; SF6-kaasun GWP-arvo on 22 800.

Öljyvuodot ja maaperän puhdistus 2017 2016 2015
Merkittävien (≥ 100 kg) öljyvuotojen lukumäärä 1 7 7
Öljyvuotojen lukumäärä yhteensä 29 34 35
Öljyvahinkojen käsittelykustannukset* (tuhatta euroa) 174 210 264
Puhdistetun maaperän määrä* (tonnia) 226 447 329


*Osittain arvioitu

Hankinta

Seuraavat tunnusluvut kuvaavat Carunan hankintaa. Tutustu tarkemmin hankintaamme.

Hankinnan avainluvut 2017 2016 2015
Verkostourakoitsijoiden raportoimat työtunnit* (miljoonaa tuntia) 2,09 1,94 1,74
Toimittaja-auditointien lukumäärä 6 5 0
Pääurakoitsijayhtiöiden lukumäärä 13 13
Aliurakoitsijayhtiöiden lukumäärä 480 238


*Luku sisältää Carunan pääurakoitsijoiden lisäksi myös näille työskentelevien aliurakoitsijoiden työtunnit. Aliurakoitsijoiden työtunnit on osittain arvioitu

 

Asiakkaat

Alle on koottu Carunan asiakkaita kuvaavia tunnuslukuja. Tutustu tarkemmin asiakkaisiimme.

Carunan asiakasmäärät verkkoalueittain 2017 2016 2015
Uusimaa ja Häme 346 000 342 000 336 000
Varsinais-Suomi 160 000 158 000 156 000
Satakunta, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa 94 000 93 000 92 000
Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi 35 000 35 000 35 000
Joensuu 37 000 36 000 35 000
Yhteensä 672 000 664 000 656 000

 

Carunan asiakasmäärät jännitetasoittain 2017 2016 2015
Asiakasmäärä pienjänniteverkossa 671 000 663 000 655 000
Asiakasmäärä keskijänniteverkossa 800 800 800
Asiakasmäärä suurjänniteverkossa 55 50 44

 

Asiakasmäärän kehitys

  • Caruna Oy
  • Caruna Espoo Oy

Carunan ja muiden yhtiöiden osuus jakeluverkossa toimitetun sähkön määrästä

Omaa sähköntuotantoa harjoittavien asiakkaiden määrä
Omaa sähköntuotantoa harjoittavat henkilöasiakkaat 2 092
Omaa sähköntuotantoa harjoittavat yritysasiakkaat (y-tunnus) 346
Yhteensä 2 438

NPS-asiakastyytyväisyys (asteikko -100:sta +100:aan)

Taloudelliset vaikutukset

Alle on koottu Carunan taloudellisia vaikutuksia kuvaavia tunnuslukuja. Lue lisää taloudellisista vaikutuksistamme.

Carunan tuottama ja jakama suora taloudellinen lisäarvo (tuhatta euroa) 2017 2016 2015
Tuotot asiakkailta
Liikevaihto 426 427 384 028 287 523
Muut liiketoiminnan tuotot 6 013 7 626 9 184
Käyvän arvon muutokset -1 112 -2 987 -2 001
Yhteensä tuotot asiakkailta   431 328 388 667 294 706
Maksut toimittajille
Ostetut materiaalit ja palvelut 88 116 81 851 72 631
Muut kulut 54 147 55 679 69 761
Kiinteistöverot -212 -213 -184
Lahjoitukset ja sponsorointi -192 -387 -113
Yhteensä maksut toimittajille   141 859 136 930 142 095
Korvaukset henkilöstölle
Palkat, palkkiot ja sosiaalikulut 20 362 21 806 24 001
Yhteensä korvaukset henkilöstölle   20 362 21 806 24 001
Korvaukset rahoittajille ja osakkeenomistajille
Rahoituskulut omistajille 80 462 81 135 88 747
Rahoituskulut muille 48 720 91 848* 81 274
Yhteensä korvaukset rahoittajille ja osakkeenomistajille 129 182 172 983* 170 021
Yleishyödylliset panokset ja verot
Tilikaudelta maksettava tulovero 6 338 456 366
Kiinteistöverot 212 184 184
Lahjoitukset ja sponsorointi 192 387 113
Yhteensä yleishyödylliset panokset ja verot   6 742 1 027 663
 
TUOTETTU LISÄARVO 133 183 51 693 -42 074


*Vuosiraportissa 2016 rahoituskuluiksi muille kuin omistajille vuonna 2016 raportoitiin virheellisesti 96 076 tuhatta euroa ja kokonaiskorvauksiksi rahoittajille ja osakkeenomistajille siten myös virheellisesti 177 211.

Carunan verojalanjälki (tuhatta euroa)

2017

2016

2015

Maksettavat verot
Tuloverot

6 338

456

366

Työttömyysvakuutusmaksut

671

471

680

Sosiaaliturvamaksut

194

367

331

Kiinteistöverot

212

213

184

Varainsiirtoverot

2

28

20

Yhteensä maksettavat verot

7 417

1 535

1 581

Kerättävät ja tilitettävät verot
Arvonlisävero (nettotilitetyt)

51 804

54 866

42 639

Sähkövero

202 192

189 137

199 340

Ennakonpidätys

5 315

5 049

6 180

Yhteensä tilitettävät verot

259 311

249 052

248 159

Henkilöstö

Alle on koottu Carunan henkilöstöä kuvaavia tunnuslukuja. Lue lisää henkilöstöstämme.

Henkilöstön avainluvut 2017 2016 2015
Lukumäärä vuoden lopussa* 276 273 274
Keskimääräinen lukumäärä* 274 276 307
Henkilöstön vaihtuvuus** (%) 8,7 5,9 6,5
Määräaikaisten työsopimusten osuus (%) 8,3 6,6 6,2
Osa-aikaisten työsuhteiden osuus (%) 5,5 5,1 5,8
Naisten osuus henkilöstöstä (%) 40 40 38
Naisten osuus hallintoelimistä (%) 12,5 12,5 0
Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluvan henkilöstön osuus (%) 92 91 89
Kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus (%) 100 100 100
Sairauspoissaolopäivien osuus teoreettisista työpäivistä (%) 1,8 2,2 2,0
Henkilöstön keski-ikä 39 39
Henkilöstön työtyytyväisyys (0-100) 68 65 76
Koulutustunnit henkilöä kohden*** 24,5 31,5  10,6
Palkat ja palkkiot (tuhatta euroa) 16 681 17 757 19 462


*Vuoden 2015 vertailuluvut eroavat hieman vuosiraportissa 2015 raportoiduista luvuista erilaisen mittaustavan vuoksi.

**Vaihtuvuus kuvaa työntekijöiden oma-aloitteista lähtövaihtuvuutta.

***Tuntia per henkilötyövuosi. Vuoden 2015 tiedoissa saattaa olla puutteita raportointijärjestelmän manuaalisuuden vuoksi. Vuoden 2016 alussa siirryttiin uuteen raportointijärjestelmään.

Henkilöstön vaihtuvuus Lukumäärä Osuus koko henkilöstöstä
Uuden henkilöstön kokonaismäärä* 42 15,2 %
Kaikki päättyneet työsuhteet (pl. kesäharjoittelijat) 36 13 %
Päättyneet vakituiset työsuhteet 24 8,7 %


*Vuoden aikana palkatut työntekijät, jotka olivat työsuhteessa vuoden päättyessä, sis. määräaikaiset.

Henkilöstön koulutustunnit 2017 2016 2015
Koko henkilöstön keskimääräiset koulutustunnit henkilöä kohden 24,5 31,5 10,6
Toimihenkilöiden keskimääräiset koulutustunnit henkilöä kohden 22,4 33,9 9,4
Ylempien toimihenkilöiden ja johdon keskimääräiset koulutustunnit henkilöä kohden 26,0 29,0 11,9
Naisten keskimääräiset koulutustunnit henkilöä kohden 26,0  –
Miesten keskimääräiset koulutustunnit henkilöä kohden 23,0  –

Henkilöstön koulutustausta (%)

Henkilöstön ikäjakauma (%)

Henkilöstön sukupuolijakauma 2017 2016 2015
Naiset 40 % 40 % 38 %
Miehet 60 % 60 % 62 %